BottomNavigationBar

  BottomNavigationBar là một thanh điều hướng (Navigation) nằm ở phía cuối của màn hình (Bottom), trong các ứng dụng truyền thống BottomNavigationBar dùng chứa một vài chức năng chính và hoặc chứa những chức năng người dùng thường xuyên sử dụng

  BottomNavigationBar thường được đặt trong một Scaffold thông qua thuộc tính (property) AppBar.bottomNavigationBar

  BottomNavigationBar có tính năng sử dụng khá giống với BottomAppBar, BottomNavigationBar thường được dùng cho các mục đích đơn giản hơn BottomAppBar như chỉ chứa các Button. Nếu bạn muốn có nhiều dạng Widget hoặc muốn sáng tạo hơn thì nên sử dụng BottomAppBar

  BottomNavigationBar Construction

  BottomNavigationBar(
    {Key key,
    @required List items,
    ValueChanged onTap,
    int currentIndex: 0,
    double elevation,
    BottomNavigationBarType type,
    Color fixedColor,
    Color backgroundColor,
    double iconSize: 24.0,
    Color selectedItemColor,
    Color unselectedItemColor,
    IconThemeData selectedIconTheme,
    IconThemeData unselectedIconTheme,
    double selectedFontSize: 14.0,
    double unselectedFontSize: 12.0,
    TextStyle selectedLabelStyle,
    TextStyle unselectedLabelStyle,
    bool showSelectedLabels: true,
    bool showUnselectedLabels,
    MouseCursor mouseCursor}
  )

  Hãy cùng xem hình ảnh mô tả BottomNavigationBar dưới đây

  flutter BottomNavigationBar Sample

  Các sự kiện thuộc tính của BottomNavigationBar

  Example

  Chúng ta hay cùng xem một ví dụ tương đối hoàn chỉnh để hiểu rõ hơn về BottomNavigationBar sau đây nhé

  Flutter BottomNavigationBar Example

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   State createState() {
    return MyHomePageState();
   }
  
  }
  
  class MyHomePageState extends State {
   int selectedIndex = 0;
   Widget _myContacts = MyContacts();
   Widget _myEmails = MyEmails();
   Widget _myProfile = MyProfile();
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text("VTSOFT BottomNavigationBar Example"),
     ),
     body: this.getBody(),
     bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
      type: BottomNavigationBarType.fixed,
      currentIndex: this.selectedIndex,
      items: [
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.contacts),
        title: Text("Contacts"),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.mail),
        title: Text("Emails"),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.person),
        title: Text("Profile"),
       )
      ],
      onTap: (int index) {
       this.onTapHandler(index);
      },
     ),
    );
   }
  
   Widget getBody( ) {
    if(this.selectedIndex == 0) {
     return this._myContacts;
    } else if(this.selectedIndex==1) {
     return this._myEmails;
    } else {
     return this._myProfile;
    }
   }
  
   void onTapHandler(int index) {
    this.setState(() {
     this.selectedIndex = index;
    });
   }
  }
  
  class MyContacts extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Center(child: Text("Contacts"));
   }
  }
  
  class MyEmails extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Center(child: Text("Emails"));
   }
  }
  
  class MyProfile extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Center(child: Text("Profile"));
   }
  }
  

  items

  Thuộc tính Items dùng để định nghĩa số các Item có trong BottomNavigationBar, Số Items này phải từ 2 trở lên, nếu bạn khai báo dưới 2 Item thì sẽ gặp thông báo lỗi

  @required List items

  BottomNavigationBarItem Construction

  const BottomNavigationBarItem(
    {@required Widget icon,
    Widget title,
    Widget activeIcon,
    Color backgroundColor}
  )

  Đoạn mã khai báo Items

  items: [
   BottomNavigationBarItem(
    icon: Icon(Icons.contacts),
    title: Text("Contacts"),
   ),
   BottomNavigationBarItem(
    icon: Icon(Icons.mail),
    title: Text("Emails"),
   ),
   BottomNavigationBarItem(
    icon: Icon(Icons.person),
    title: Text("Profile"),
   )
  ],

  onTap

  OnTap là một hàm callback và đượcthực thi khi người dùng chạm (tap) và một item của BottomNavigationBar.

  Chúng ta hãy cùng theo dõi ví dụ sau đây, khi chạm vào một Item ứng dụng sẽ đếm số lần chạm (tap) và item và ghi ra index của item đang thực thi

  Flutter BottomNavigation onTap

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   State createState() {
    return MyHomePageState();
   }
  
  }
  
  class MyHomePageState extends State {
   int tapCount = 0;
   int selectedIndex = 0;
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text("VTSoft BottomNavigationBar Example"),
     ),
     body: Center(
       child: Text("Tap Count: " + this.tapCount.toString()
         + ", Index: " + this.selectedIndex.toString())
     ),
     bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
      currentIndex: this.selectedIndex,
      items: [
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.contacts),
        title: Text("Contacts"),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.mail),
        title: Text("Emails"),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.person),
        title: Text("Profile"),
       )
      ],
      onTap: (int index) {
       this.onTapHandler(index);
      },
     ),
    );
   }
  
   void onTapHandler(int index) {
    this.setState(() {
     this.tapCount++;
     this.selectedIndex = index;
    });
   }
  }
  

  currentIndex

   

  Thuộc tính currentIndex dùng để xác định vị trí Item đang được chọn trong BottomNavigationBar, chỉ số currentIndex được bắt đầu từ vị trí 0 tương đương Item đầu tiên trong BottomNavigationBar

  int currentIndex: 0

  type

  Thuộc tính type để cấu hình hiển thị kiểu của BottomNavigationBar

  BottomNavigationBarType type

  iconSize

  Thuộc tính iconSize dùng để xác định kích thước của biểu tượng của tất cả các BottomNavigationBar

  double iconSize: 24.0

  Flutter BottomNavigationBar IconSize

  selectedIconTheme

  Thuộc tính selectedIconTheme được sử dụng để thiết lập kích thước (Size), màu xắc (Color) và độ mờ đục (opacity) của biểu được BottomNavigationBar đang được lựa chọn

  IconThemeData selectedIconTheme

  Cấu trúc lệnh như sau :

  const IconThemeData (
    {Color color,
    double opacity,
    double size}
  )

  Bên cạnh thuộc tính selectedIconTheme thì bạn nên sử dụng thêm thuộc tính unselectedIconTheme để định dạng những biểu tượng không được chọn trong BottomNavigationBar để trả trả lại trạng thái bình thường cho những

  Hãy cùng xem ví dụ dưới đây

  Flutter BottomNavigationBar selectedIconTheme

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatefulWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   State createState() {
    return MyHomePageState();
   }
  
  }
  
  class MyHomePageState extends State {
   int tapCount = 0;
   int selectedIndex = 0;
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text("VTSoft BottomNavigationBar Example"),
     ),
     body: Center(
       child: Text("Tap Count: " + this.tapCount.toString()
         + ", Index: " + this.selectedIndex.toString())
     ),
     bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
      currentIndex: this.selectedIndex,
      selectedIconTheme: IconThemeData (
        color: Colors.red,
        opacity: 1.0,
        size: 30
      ),
      items: [
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.contacts),
        title: Text("Contacts"),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.mail),
        title: Text("Emails"),
       ),
       BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.person),
        title: Text("Profile"),
       )
      ],
      onTap: (int index) {
       this.onTapHandler(index);
      },
     ),
    );
   }
  
   void onTapHandler(int index) {
    this.setState(() {
     this.tapCount++;
     this.selectedIndex = index;
    });
   }
  }
  

   

  unselectedIconTheme

   

  Thuộc tính unselectedIconTheme được sử dụng để thiết lập kích thước (size), mầu sắc (color) và độ mờ đục (opacity) cho biểu tượng của các BottomNavigationBarItem không được chọn

  IconThemeData unselectedIconTheme

  Sau đây là cấu trúc của unselectedIconTheme

  const IconThemeData (
    {Color color,
    double opacity,
    double size}
  )
  

  Khi thuộc tính unselectedIconTheme được sử dụng, bạn cũng nên chỉ định giá trị cho property selectedIconTheme, nếu không bạn sẽ không nhìn thấy biểu tượng trên BottomNavigationBarItem đang được chọn.

   

  Ví dụ dưới đây sẽ kết hợp thuộc tính selectedIconThemeunSelectedIconTheme để hiển thị kích thước, kiểu chữ, và màu sắc khác biệt khi Item được chọn và không được chọn

  Flutter BottomNavigation unSelectedIconTheme

   selectedIconTheme: IconThemeData (
     color: Colors.red,
     opacity: 1.0,
     size: 45
   ),
   unselectedIconTheme: IconThemeData (
     color: Colors.black45,
     opacity: 0.5,
     size: 25
   ),

  selectedLabelStyle, unselectedLabelStyle

  thuộc tính selectedLabelStyleunselectedLabelStyle sử dụng để thiết lập kiểu dáng chữ cho văn bản khi  BottomNavigationBarItem được chon hoặc không được chọn

  cùng xem ví dụ sau

  BottomNavigationBar selectedLabelStyle

  selectedLabelStyle: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 22),
  
  unselectedLabelStyle: TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic),

  showSelectedLabels showUnselectedLabels

  thuộc tính showSelectedLabels và showUnselectedLabels dùng để cho phép hoặc không cho phép hiển thị văn bản khi BottomNavigationBarItem được chọn hoặc không được chọn

  bool showSelectedLabels: true
  bool showUnselectedLabels : true

  Hãy xem ví dụ sau đây :

  BottomNavigation showSelectedLabels

  showSelectedLabels: true,
  showUnselectedLabels: false,

  selectedFontSize unselectedFontSize

  Thuộc tính selectedFontSize, unselectedFontSize dùng để thiết lập kích cỡ font chữ cho văn bản của BottomNavigationBarItem đang được chọn và đang không được chọn

   

  Chúng ta cùng theo dõi ví dụ sau đây :

  BottomNavigation selectedFontSize

  selectedFontSize: 20,
  unselectedFontSize: 15,

  backgroundColor

  Thuộc tính backgroundColor được sử dụng để chỉ định mầu nền cho BottomNavigationBar.

  BottomNavigationBar backgroundColor

    

  backgroundColor : Colors.greenAccent,

   

  selectedItemColor, unselectedItemColor

  Thuộc tính selectedItemColor dùng để chỉ định văn bản và biểu tượng cho BottomNavigationBarItem được chọn

  unselectedItemColor dùng để chỉ định màu văn bản và và biểu tượng cho những bottomNavigationbarItem không được chọn

  Chúng ta sử dụng đồng thời 2 sự kiện này để tạo cảm nhận cho người dùng rõ hiệu ứng trên bottomNavigationbarItem

  BottomNavigation selectedItemColor

  selectedItemColor : Colors.red,
  unselectedItemColor: Colors.cyan,

   

  Trên đây là toàn bộ nội dung cho bài viết về Flutter BottomNavigationBar, các bạn quan tâm đến lập trình Flutter hãy tham gia cùng nhóm chúng tôi phát triển những ứng dụng trên Mobile, Thông tin vui lòng liên hệ Mr Dũng 098 333 0380