BottomAppBar là gì?

  BottomAppBar thuộc widget Scaffold nằm ở phía cuối của Scaffold và được cố định cuối màn hình, nó thường được dùng chứa các chức năng nổi bật của ứng dụng và cho phép người dùng dễ dàng truy cập đến các chức năng này

  BottomAppBar cho phép gắn với một FloatingActionButton 

  appbar

  Cấu trúc của BottomAppBar

  const BottomAppBar(
    {Key key,
    Color color,
    double elevation,
    NotchedShape shape,
    Clip clipBehavior: Clip.none,
    double notchMargin: 4.0,
    Widget child}
  )
  

  Child property

  child là một thuộc tính quan trọng hầu như được sử dụng trong mọi BottomAppBar, child có thể là một Row dùng để chứa nhiều Widget con như IconButton, PopupMenuButton,..

  Dưới đây là một ví dụ khai báo một BottomAppBar với các Widget IconButton PopupMenuButton

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatelessWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("VTS BottomAppBar Example"),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
         'VTSoft nhận đào tạo lập trình Flutter từ A-Z, tuyển dụng sau tốt nghiệp',
        )
      ),
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       child: new Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.max,
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
         IconButton(icon: Icon(Icons.home), onPressed: () {},),
         PopupMenuButton(
          icon: Icon(Icons.share),
          itemBuilder: (context) => [
           PopupMenuItem(
            value: 1,
            child: Text("Facebook"),
           ),
           PopupMenuItem(
            value: 2,
            child: Text("Instagram"),
           ),
          ],
         ),
         IconButton(icon: Icon(Icons.email), onPressed: () {},),
        ],
       ),
      )
    );
   }
  }
  

  Kết quả hiển thị như sau :

  thuộc tính child

  Doạn code dưới đây sẽ thêm một FloatingActionButton vào khu vực BottomAppBar

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatelessWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("VTS BottomAppBar Example"),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
         'VTSoft nhận đào tạo lập trình Flutter từ A-Z, tuyển dụng sau tốt nghiệp',
        )
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton.extended (
       elevation: 4.0,
       icon: const Icon(Icons.add),
       label: const Text('Thêm nhiệm vụ'),
       onPressed: () {},
      ),
      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.endDocked,
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       child: new Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.max,
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
         IconButton(icon: Icon(Icons.home), onPressed: () {},),
         PopupMenuButton(
          icon: Icon(Icons.share),
          itemBuilder: (context) => [
           PopupMenuItem(
            value: 1,
            child: Text("Facebook"),
           ),
           PopupMenuItem(
            value: 2,
            child: Text("Instagram"),
           ),
          ],
         ),
         IconButton(icon: Icon(Icons.email), onPressed: () {},),
        ],
       ),
      )
    );
   }
  }
  

  Sau khi thêm nút FloatingActionButton và khởi động ứng dụng sẽ có kết quả như sau :

  appbar

  Để neo đối tượng FloatingActionButton vào giữa của BottonAppBar bạn sẽ sử dụng cậu lệnh

  floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatelessWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("VTS BottomAppBar Example"),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
         'VTSoft nhận đào tạo lập trình Flutter từ A-Z, tuyển dụng sau tốt nghiệp',
        )
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       onPressed: () { },
       tooltip: 'Increment',
       child: Icon(Icons.add),
       elevation: 2.0,
      ),
      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       child: new Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.max,
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
         IconButton(icon: Icon(Icons.home), onPressed: () {},),
         PopupMenuButton(
          icon: Icon(Icons.share),
          itemBuilder: (context) => [
           PopupMenuItem(
            value: 1,
            child: Text("Facebook"),
           ),
           PopupMenuItem(
            value: 2,
            child: Text("Instagram"),
           ),
          ],
         ),
         IconButton(icon: Icon(Icons.email), onPressed: () {},),
        ],
       ),
      )
    );
   }
  }
  

  Để điều chỉnh chiều cao của BottomAppBar bạn sử dụng Widget Container bên ngoài Row như ví dụ sau :

   height: 90.0,
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatelessWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("VTS BottomAppBar Example"),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
         'VTSoft nhận đào tạo lập trình Flutter từ A-Z, tuyển dụng sau tốt nghiệp',
        )
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       onPressed: () { },
       tooltip: 'Increment',
       child: Icon(Icons.add),
       elevation: 2.0,
      ),
      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
        child: Container(
         height: 90.0,
         child: new Row(
          mainAxisSize: MainAxisSize.max,
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
          children: [
           IconButton(icon: Icon(Icons.menu), onPressed: () {},),
           IconButton(icon: Icon(Icons.settings), onPressed: () {},),
           IconButton(icon: Icon(Icons.search), onPressed: () {},),
          ],
         ),
        )
       /*child: new Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.max,
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
         IconButton(icon: Icon(Icons.home), onPressed: () {},),
         PopupMenuButton(
          icon: Icon(Icons.share),
          itemBuilder: (context) => [
           PopupMenuItem(
            value: 1,
            child: Text("Facebook"),
           ),
           PopupMenuItem(
            value: 2,
            child: Text("Instagram"),
           ),
          ],
         ),
         IconButton(icon: Icon(Icons.email), onPressed: () {},),
        ],
       ),*/
      )
    );
   }
  }
  

   

  Kết quả ứng dụng như sau :

  appbar

  Shape property

  Sử dụng thuộc tính shape để định dạng vết khắc (notch) khi FloatingActionButton được đặt trên nền của BottomAppBar, chúng tạo ra những đường cong hiệu ứng xung quanh FloatingActionButton

  shape: CircularNotchedRectangle(),

  Ví dụ đoạn mã đầy đủ về thuộc tính shape

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatelessWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("VTS BottomAppBar Example"),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
         'VTSoft nhận đào tạo lập trình Flutter từ A-Z, tuyển dụng sau tốt nghiệp',
        )
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       onPressed: () { },
       tooltip: 'Increment',
       child: Icon(Icons.add),
       elevation: 2.0,
      ),
      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       child: new Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.max,
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
         IconButton(icon: Icon(Icons.home), onPressed: () {},),
         PopupMenuButton(
          icon: Icon(Icons.share),
          itemBuilder: (context) => [
           PopupMenuItem(
            value: 1,
            child: Text("Facebook"),
           ),
           PopupMenuItem(
            value: 2,
            child: Text("Instagram"),
           ),
          ],
         ),
         IconButton(icon: Icon(Icons.email), onPressed: () {},),
        ],
       ),
       shape: CircularNotchedRectangle(),
      )
    );
   }
  }
  

  appbar

  Color property

  Thuộc tính color dùng để thay đổi màu nền của BottomAppBar

  color: Colors.greenAccent

  Ví dụ dưới đây sẽ gán màu nền của BottomAppBar màu xanh lá cây :

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  
  class MyApp extends StatelessWidget {
   // This widget is the root of your application.
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     title: 'Title of Application',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
      visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
     ),
     home: MyHomePage(),
    );
   }
  }
  
  class MyHomePage extends StatelessWidget {
   MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
  
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("VTS BottomAppBar Example"),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
         'VTSoft nhận đào tạo lập trình Flutter từ A-Z, tuyển dụng sau tốt nghiệp',
        )
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
       onPressed: () { },
       tooltip: 'Increment',
       child: Icon(Icons.add),
       elevation: 2.0,
      ),
      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
       child: new Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.max,
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
         IconButton(icon: Icon(Icons.home), onPressed: () {},),
         PopupMenuButton(
          icon: Icon(Icons.share),
          itemBuilder: (context) => [
           PopupMenuItem(
            value: 1,
            child: Text("Facebook"),
           ),
           PopupMenuItem(
            value: 2,
            child: Text("Instagram"),
           ),
          ],
         ),
         IconButton(icon: Icon(Icons.email), onPressed: () {},),
        ],
       ),
       shape: CircularNotchedRectangle(),
        color: Colors.greenAccent
      )
    );
   }
  }
  

  Sau khi chạy ứng dụng sẽ nhận được kết quả màu nền như hình dưới đây :

  appbar

  Trên đây là bài viết về cách sử dụng BottomAppBar, hy vọng bài viết này đã cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn, các bạn có thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ 098 333 0380 chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc