• Kinh doanh

  Skype Yahoo

  Ms. Hội: 0167 206 4090

 • Kỹ thuật

  Skype Yahoo

  Mr. Dũng: 0904946292

 • Kinh doanh

  Skype Yahoo

  Ms. Lan: 0964901166

 • Kinh doanh

  Skype Yahoo

  Mr. Luận: 0983 336 449

 • Kỹ thuật

  Skype Yahoo

  Mr. Đức: 0976004451

 • Chăm sóc khách hàng

  Skype Yahoo

  CSKH: 04.36360326

Phần mềm quản lý bán hàng Salesoft Enterprise

DANH MỤC QUẢN LÝ

ü Danh mục Ngành hàng

ü Danh mục Nhóm hàng

ü Danh mục Hàng hóa

ü Danh mục Nhóm khách hàng

ü Danh mục Khách hàng

ü Danh mục Nhà cung cấp

ü Danh mục Nhân viên

ü Danh mục Kho hàng

ü Danh mục Khoản mục

ü Danh mục Ngân hàng

ü ……

KHAI BÁO DỮ LIỆU ĐẦU KÝ

ü Tiền mặt tồn đầu kỳ

ü Tiền gửi ngân hàng

ü Công nợ khách hàng

ü Công nợ nhà cung cấp

ü Công nợ nhân viên

QUẢN LÝ MUA HÀNG

ü Phiếu đặt hàng nhà cung cấp

ü Hóa đơn mua hàng

ü Phiếu xuất trả nhà cung cấp

ü Chương trình chiết khấu mua

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo đặt hàng nhà cung cấp

ü Báo cáo chi tiết nhập kho

ü Bảng tổng hợp nhập kho

ü Bảng tổng hợp trả hàng nhà cung cấp

ü Theo dõi diễn biến giá nhập

ü Lập kế hoạch mua hàng

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

ü Lập báo giá theo khách hàng

ü Phiếu đặt hàng nhà cung cấp

ü Hóa đơn bán lẻ

ü Hóa đơn bán buôn

ü Phiếu xuất hàng nhân viên

ü Phiếu nhập hàng bán trả lại

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo chi tiết bán hàng theo ngày

ü Bảng tổng hợp bán hàng (theo hàng hóa, khách hàng, nhân viên,…)

ü Bảng tổng hợp bán hàng theo giá

ü Bảng tổng hợp bán hàng theo chứng từ

ü Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo chi tiết đơn đặt hàng

ü Báo cáo hàng bán trả lại

ü Báo cáo hàng bán chạy

ü -------------------------------------------

ü Tổng hợp bán hàng theo nhà cung cấp

ü Tổng hợp doanh số theo ngày

ü Tổng hợp bán hàng theo tháng

ü Báo cáo hàng không có phát sinh

ü Báo cáo lãi lỗ

QUẢN LÝ KHO

ü Phiếu xuất kho nội bộ

ü Phiếu nhập kho nội bộ

ü Phiếu xuất hủy hàng

ü Phiếu xuất hàng ký gửi

ü Phiếu nhập hàng ký gửi

ü Phiếu nhận hàng ký gửi (Từ nhà cung cấp)

ü Phiếu trả hàng ký gửi (trả nhà cung cấp)

ü -------------------------------------------

ü Phiếu kiểm kho

ü Tra cứu thông tin kiểm kho

ü Báo cáo kiểm kho

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo xuất nhập tồn

ü Báo cáo xuất nhập tồn theo nhóm hàng

ü Tổng hợp hàng tồn theo kho

ü Báo cáo chi tiết hàng chuyển kho nội bộ

ü Bảng cân đối xuất nhập nội bộ

ü Bảng tổng hợp chuyển kho nội bộ

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo chi tiết hàng ký gửi

ü Báo cáo chi tiết hàng nhận ký gửi

ü Báo cáo xuất nhập tồn hàng ký gửi

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo chi tiết hàng xuất hủy

ü Bảng tổng hợp hàng xuất hủy

ü -------------------------------------------

ü Bảng cân đối hàng hóa

ü Bảng cân đối hàng hóa theo nhà cung cấp

QUẢN LÝ QUĨ

ü Phiếu thu khách hàng

ü Phiếu thu theo hóa đơn

ü Phiếu thu khác

ü Phiếu thu cân đối kế toán

ü Giấy ủy nhiệm thu

ü Giấy ủy nhiệm thu (Theo hóa đơn)

ü Giấy nộp tiền vào ngân hàng

ü Giấy rút tiền khỏi ngân hàng

ü -------------------------------------------

ü Phiếu chi

ü Phiếu chi theo hóa đơn (theo hóa đơn mua hàng)

ü Phiếu chi khách hàng

ü Phiếu chi hoa hồng

ü Phiếu chi chuyển khoản

ü Ủy nhiệm chi theo hóa đơn

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo chi tiết thu

ü Báo cáo chi tiết chi

ü Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

ü Số quĩ tiền mặt

ü Sổ quĩ ngân hàng

ü Báo cáo kết quả kinh doanh

ü Bảng cân đối kế toán

ü Bảng cân đối khoản mục

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

ü Nhập hồ sơ khách hàng

ü Danh sách khách hàng

ü Danh sách nhà cung cấp

ü Quản lý thẻ khách hàng

*    Thẻ tích lũy điểm

*    Thẻ giảm giá

*    Voucher mua hàng

ü -------------------------------------------

ü Phân loại khách hàng theo nhân viên quản lý

ü Nhập thông tin giao dịch

ü Bảng kê theo dõi giao dịch khách hàng

ü Tổng hợp giao dịch nhân viên với khách hàng

ü -------------------------------------------

ü Bảng tổng hợp công nợ khách hàng

ü Bảng tổng hợp công nợ khách hàng (theo phiếu bán hàng)

ü Báo cáo danh sách khách hàng mới

ü Báo cáo khách hàng nợ quá hạn

ü -------------------------------------------

ü Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp

ü Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp (Theo phiếu mua hàng)

ü Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp (Theo hóa đơn VAT)

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

ü Khai báo hồ sơ nhân viên

ü Quản lý công tác phí

ü -------------------------------------------

ü Bảng chấm công cuối tháng

ü Các khoản phụ cấp

ü Các khoản khấu trừ

ü Tính doan số - tiền thưởng trong tháng

ü Bảng tính lương tháng

ü -------------------------------------------

ü Tổng hợp doanh số theo nhân viên

ü Bảng cáo công nợ nhân viên

QUẢN LÝ BẢO HÀNH

ü Phiếu tiếp nhận bảo hành

ü Tra cứu phiếu bảo hành

ü Bảng kê chi tiết sản phẩm bảo hành

ü -------------------------------------------

ü Báo cáo tiếp nhận bảo hành

ü Báo cáo gửi bảo hành cho hãng

ü Báo cáo chi tiết/tổng hợp sản phẩm đã bảo hành

ü Thống kê lỗi sản phẩm

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

ü Nhập thông tin hợp đồng

ü Tra cứu hợp đồng

ü Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng

ü Theo dõi công nợ theo từng hợp đồng

ü Báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

ü In hóa đơn VAT trực tiếp từ phần mềm

ü Biên bản hủy hóa đơn

ü Bảng kê hóa đơn sử dụng

ü Báo cáo thực trạng sử dụng hóa đơn

ü Báo cáo hóa đơn xuất hủy

ü Xuất dữ liệu theo định dạng phần mềm báo cáo thuế

 

QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

ü Khai báo người sử dụng

ü Thay đổi mật khẩu

ü Phân quyền người dùng

*    Phân quyền theo từng chức năng

*    Phân quyền nhập danh mục

*    Phân quyền nhập chứng từ

*    Phân quyền xem báo cáo

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

ü  Cho phép thiết lập & xử lý các loại chương trình khuyến mãi

*    Mua hàng tặng hàng

*    Mua hàng tích lũy điểm thưởng

*    Mua hàng tặng thẻ giảm giá

*    Mua hàng giảm giá (chiết khấu)

*    Mua nhóm hàng tặng hàng

*    Mua nhóm hàng tặng tiền

*    Mua nhóm hàng giảm giá

ü Quản lý các chương trình đổi cũ lấy mới

ü Thiết lập chính sách giá trong thời gian hay thời điểm nhất định

ü Quản lý việc khách hàng trả hàng có khuyến mãi

HỆ THỐNG CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG

ü Nhắc nhở các chức năng quan trọng: Tồn kho thấp hơn mức lưu kho tối thiểu, …

ü Nhắc nhở công nợ khách hàng Nhắc nhở các khoản phải thu, phải trả…

ü Cảnh báo phiếu xuất nhập nội bộ (đã xuất nhưng nhập nội bộ)

ü Cảnh bảo hợp đồng đến thời gian kết thúc

ü Cảnh báo các khoản tạm ứng/ hoàn ứng

ü Nhắc nhở đơn đặt hàng chưa xử lý (Đơn đặt hàng từ khách hàng, nhân viên, từ Internet)

PHÂN HỆ QUẢN LÝ Quản lý Mua Hàng
Quản lý Bán Hàng
Quản lý xuất nhập tồn
Quản lý quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng
Quản lý khách hàng
Quản lý nhân viên, tiền lương
Quản lý hợp đồng
Quản lý bảo hành
Quản lý IMEI
Quản lý hóa đơn
Quản lý chiết khấu
Quản lý tài sản
TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH Hệ thống cảnh báo
Quản lý theo chuỗi cửa hàng Không
Tích hợp thương mại điện tử Không
Tiện ích in mã vạch
Xây dựng báo giá theo chuỗi cửa hàng
Hệ thống gửi email marketing
Quản lý thẻ khuyến mãi
Quản lý hàng ký gửi
KHÁC Giới hạn dữ liệu Không giới hạn
Phương pháp hỗ trợ Trực tiếp/Online (Teamview,điện thoại)
Customize theo yêu cầu
Ứng dụng điện toán đám mây
Chế độ bảo hành 12 tháng
Giá Sản Phẩm 8.000.000 đ

Đang cập nhật ...